Vásárlási feltételek

Gege WEBSHOP ÁSZF

Általános szerződési feltételek

 

 1. Általános tudnivalók, a Felek közötti szerződés létrejötte

Jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) Gege Hungary Kft. (székhelye: 2800 Tatabánya, Galagonya utca 18. cégjegyzékszám: 11-09-014638; adószáma: 14548961-2-11; elérhetőségek: web: www.gege.hu , email.: info@gege.hu telefon: +3634-522-700) (a továbbiakban: Szolgáltató) és az általa nyújtott elektronikus kereskedelmi, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatásokat igénybe vevő Ügyfél (a továbbiakban: Ügyfél) jogait és kötelezettségeit tartalmazza. (Szolgáltató és Ügyfél a továbbiakban együttesen: Felek).

Igénybe vevő:

 

Az a természetes, illetve jogi személy vagy jogi személyiség nélküli szervezet, aki/amely információs társadalommal összefüggő szolgáltatást vesz igénybe, azaz a potenciális vásárlók.

 

Információs társadalommal összefüggő szolgáltatás:

Elektronikus úton, távollevők részére, rendszerint ellenszolgáltatás fejében nyújtott szolgáltatás, amelyhez a szolgáltatás igénybe vevője egyedileg fér hozzá. A szolgáltató által az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 5.§ (1) bekezdése alapján regisztrált, illetve a kitölthető formanyomtatványt, valamint e-mailben ajánlatot kérő igénybe vevők részére elérhetővé teszi az alábbi weboldalakon szereplő termékek megvásárlását: www.gege.hu, www.arnyekolok.eu, www.rendezvenysator.com, www.jarmuponyva.hu, www.takaroponyvak.hu, www.targoncaponyva.hu, www.reklamfeliratozas.eu, www.teraszarnyekolas.hu, www.teraszok.hu, www.raktarsator.info, www.gegewebshop.hu, www.intenda.hu, www.intenda.eu, www.mobilraktarozas.hu, www.peddyshield.eu, www.terraces.eu, www.webshop-teraszok.hu

Általános szerződési feltétel:

Az a szerződési feltétel, amelyet a Szolgáltató több szerződés megkötése céljából egyoldalúan, a másik fél közreműködése nélkül előre meghatározott, és amelyet a felek egyedileg nem tárgyaltak meg. Ha az általános szerződési feltétel és a szerződés más feltétele egymástól eltér, az utóbbi válik a szerződés részévé. Az általános szerződési feltétel azzal válik a szerződés részévé, hogy a szolgáltató lehetővé teszi, hogy a másik fél annak tartalmát a szerződéskötést megelőzően megismerje, és ha azt a másik fél elfogadta.

A Szolgáltató az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: Ektv.) rendelkezései alapján az általános szerződési feltéteket oly módon teszi hozzáférhetővé, hogy azokat az igénybe vevő másik fél képes legyen tárolni és előhívni. A Szolgáltató a fentiek érvényesülése érdekében biztosítja az ÁSZF külön fájlformátumban („pdf” vagy „doc”) való számítógépére történő letölthetőségét.

 

A jelen ÁSZF hatálya kiterjed minden olyan elektronikus kereskedelmi szolgáltatásra, amely a fent felsorolt weboldalakon található elektronikus áruházban vagy a weboldalakon keresztül történt ajánlatkérés útján történik. Továbbá jelen ÁSZF hatálya kiterjed minden olyan kereskedelmi ügyletre, amely jelen szerződésben meghatározott Felek között jön létre és amelyben az igénybe vevő annak elfogadásáról írásban rendelkezik. A weboldalakon történő vásárlást az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény(Ektv) szabályozza, azzal, hogy jelen ÁSZF kiterjed a kizárólag elektronikus levelezés útján történő szerződéskötésre is, továbbá alkalmazandó a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet.

 

www.gege.hu áruházban történő vásárlás elektronikus úton a fenti weboldalakon keresztül webshopban vagy nyomtatvány alapján leadott megrendeléssel, továbbá elektronikus levelezés útján megrendeléssel lehetséges, a jelen ÁSZF-ben meghatározott módon.

Ügyfélszolgálat: +36-34-522-700
Ügyfélszolgálat helye: 2800 Tatabánya, Galagonya utca18.

Ügyfélszolgálat nyitva tartási ideje: H-P 7:30-15:00
Telefon: +36-34-522-700
Internet cím: www.gege.hu
E-mail: info@gege.hu 

2. Regisztráció és Megrendelés

Az Ügyfél megrendelését a weboldalon keresztül a regisztrációs űrlap kitöltésével, a felsorolt honlapokon szereplő formanyomtatvány kitöltésével és elküldésével, vagy emailben teheti meg. A regisztrációnál az Ügyfélnek a megrendelés teljesítéséhez szükséges adatokat kell megadnia, mely adatokat az email-ben történő megrendelésnél is meg kell adnia, melyek a következők: név, e-mail cím, telefonszám, lakóhely, használt nyelv, a szolgáltató mely weboldalát látogatta meg, van-e hírlevél igénye.

A Szolgáltatót az Ügyfél által tévesen vagy pontatlanul megadott adatokra visszavezethető szállítási késedelemért, illetve egyéb problémáért, hibáért semminemű felelősség nem terheli. A Szolgáltatót nem terheli felelősség az abból adódó károkért, ha az Ügyfél a jelszavát elfelejti, vagy az illetéktelenek számára bármely, nem a Szolgáltatónak felróható okból hozzáférhetővé válik.

A termékek vételára nem tartalmazza a kiszállítás költségét. A weboldalon található termékek és azok árai nem minősülnek ajánlattételnek. Az adásvételi szerződés akkor lép érvénybe, ha azt a szolgáltató elektronikusan visszaigazolja. A szállító fenntartja magának a jogot, hogy import áru esetén a megrendeléstől az adásvételig számított időközben bekövetkezett 3%-nál nagyobb devizaárfolyam-változást, illetve a beszállítói által közölt árváltozásokat áraiban érvényesítse. A Szolgáltató arra törekszik, hogy a honlapon közölt termék- és árinformációk a lehető legpontosabban legyenek feltüntetve. Ha ennek ellenére hibás ár kerül a Webáruház felületére, különös tekintettel a nyilvánvalóan téves, pl. a termék közismert, általánosan elfogadott vagy becsült árától jelentősen eltérő, esetleg rendszerhiba miatt megjelenő hibás árra, akkor a Szolgáltató nem köteles a terméket hibás áron szállítani, hanem felajánlhatja a helyes áron történő szállítást, amelynek ismeretében az Ügyfél elállhat vásárlási szándékától. Akciós árak esetében az akció egy meghatározott ideig, legfeljebb azonban a meghatározott készlet erejéig, azaz kimerüléséig tart.

Az Ügyfél csak a jelen ÁSZF és annak kiegészítését képező Adatvédelmi Tájékoztató teljes ismeretében jogosult regisztrálni, mely dokumentumok megismerését és elfogadását a regisztráció vagy ajánlatkérés során a weboldalon megjelenített checkbox-ban elhelyezett pipával jelez, továbbá elektronikus levelezés útján a Szolgáltató felhívására írásban nyilatkozik róla. A regisztráció, a megrendelés – ekként a szerződéskötés -, valamint a felek közötti kapcsolattartás nyelve a magyar.

Az igénybe vevő regisztrációjának vagy ajánlatkérésnek kitöltésével, illetve emailben tett nyilatkozatának, annak visszaigazolását követően, a felek közti jogviszony létrejön, és az igénybe vevő kijelenti, hogy a jelen Általános Szerződési Feltételeket elfogadja és magára nézve kötelezőnek ismeri el. Szolgáltató az igénybe vevő regisztrációjának, megrendelésnek megérkezését követően köteles azt elektronikus úton (e-mailben) visszaigazolni. Amennyiben e visszaigazolás az ajánlat elküldésétől számított 2 munkanapon belül az igénybe vevő részére nem érkezik meg, akkor a Szolgáltató által tett ajánlat, illetve az igénybe vevő bárminemű kötelezettsége minden további feltétel nélkül, automatikusan megszűnik.

 

A regisztrációhoz vagy formanyomtatványos megrendeléshez kötött szolgáltatás útján létrejövő szerződés nem minősül írásba foglalt szerződésnek. Az elektronikus levelezés útján létrejövő szerződés írásba foglalt szerződésnek minősül. A Szolgáltató valamennyi szerződést iktatja, és öt évre archiválja, a jogosult számára hozzáférhetővé teszi.

Az igénybe vevő a regisztráció, illetve a megrendelés során a saját, valós aktuális adatait köteles megadni. A megadott adatok sem közvetlenül, sem közvetett módon nem tartalmazhatnak jogsértő információt, nem sérthetik harmadik fél jogát vagy jogos érdekét. A Szolgáltatót az igénybe vevő által a fenti tilalom ellenére bekövetkezett jogsértés esetén felelősség nem terheli.

 1. Adatmódosítás

 

A Szolgáltatót az igénybe vevő által tévesen vagy pontatlanul megadott adatokra visszavezethető problémáért, hibáért semminemű felelősség nem terheli. A Szolgáltatót nem terheli felelősség az abból adódó károkért, ha az igénybe vevő a jelszavát elfelejti, vagy az illetéktelenek számára bármely, nem a Szolgáltatónak felróható okból hozzáférhetővé válik.

 

Az előforduló hibás adatokat az igénybe vevő a Szolgáltatónak megküldött elektronikus levelében foglalt kérelmére 2 munkanapon belül bármikor szabadon kijavíthatja, módosíthatja, aktualizálhatja. A bevitt adatokat a szolgáltató számítógépes automatizmusa nem ellenőrzi. A Szolgáltató az általa észlelt hibás adatokról a regisztráció során megadott e-mail címen értesíti az igénybe vevőt a hibás adat kijavításának lehetséges módjáról való tájékoztatással, melynek elfogadásáról az igénybe vevő a regisztrációs adatainak módosításával tehet eleget. Amennyiben az igénybe vevő a hibás adatot a Szolgáltató felhívását követő 5 munkanapon belül nem javítja ki, Szolgáltató jogosult a szolgáltatási szerződést azonnali hatállyal felmondani és az igénybe vevő regisztrációját törölni. A Szolgáltató a magyar helyesírás szabályainak megfelelő javításokat az igénybe vevővel való egyeztetés nélkül is elvégezheti.

 

A Szolgáltató megtagadhatja a regisztrációt és a megrendelést vagy a szolgáltatás nyújtását felfüggesztheti, ha az igénybe vevő súlyosan mértékben megsérti az ÁSZF rendelkezését vagy a szolgáltatás nyújtására vonatkozó egyéb szerződés rendelkezését, vagy ha igénybe vevő magatartása jogszabályba vagy hatósági rendelkezésbe ütközik, vagy azt nem rendeltetésszerűen gyakorolja.

 

A Szolgáltató törekszik az általa nyújtott szolgáltatás folyamatosságára, azonban a nem vállal felelősséget azokért a károkért, és egyéb igényekért, amelyeket a Szolgáltatása érdek- és működési körén kívül eső elháríthatatlan külső esemény okozott és amely a teljesítéshez szükséges munkavégzést, vagy a technikai eszközök rendelkezésre állását akadályozza (pl. sztrájk, árvíz, földrengés, felhőszakadás, áramszünet, az internet működési elégtelensége, adatátviteli hiba, üzemkiesés stb.).

 1. Szállítási és Fizetési feltételek

Az ügyfél a megrendelt terméket előre egyeztetett időpontban átveheti a Szolgáltató tatabányai telephelyén.

Az Ügyfél termékmegrendelés esetén köteles az átvétel időpontjában a csomagot tételesen ellenőrizni és hiánytalan teljesítés esetén az átvételi elismervényt aláírni. Ezt követően hiányosságokra vonatkozó reklamációt a Szolgáltatónak nem áll módjában elfogadni. A Szolgáltató nem vállal felelősséget azokért a hibákért, hiányosságokért,  amelyek a termék átvételekor, annak átvizsgálásakor megállapíthatóak lettek volna, de a hiba feltárása az ellenőrzés hiánya miatt elmaradt, illetve a hibát nem jelezték haladéktalanul.

A Szolgáltató az értékesítésről az Ügyfél részére számlát állít ki. A Szolgáltató a számlával kapcsolatos reklamációt kizárólag a számla kézhezvételétől számított 15 napon belül írásban fogad el. A számla teljesítési időpontjának előre utalás esetén a Szolgáltató bankszámláján történő jóváírás napja vagy készpénzfizetés esetén a megrendelt áru átvételének napja.

A Szolgáltató a vételár teljes kiegyenlítéséig a termékre vonatkozó tulajdonjogát fenntartja.

 

 1. A fogyasztót megillető elállás/felmondás

A Ptk. 8:1. § (1) 3. pontja szerint a fogyasztó a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy;

A 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 1. melléklete alapján (mintatájékoztató alapján):

Az igénybe vevő fogyasztó 14 napon belül jogosult indokolás nélkül elállni e szerződéstől. Hasonlóképpen, ha a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetén a szerződés teljesítése megkezdődött, a fogyasztó jogosult 14 napon belül indokolás nélkül felmondani a szerződést.

 

 

Az elállási határidő

 • termék adásvételére irányuló szerződés esetében: „attól a naptól számított 14 nap elteltével jár le, amelyen a fogyasztó vagy a fogyasztó által megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy a terméket átveszi.”;
 • több termék adásvételekor: „attól a naptól számított 14 nap elteltével jár le, amelyen a fogyasztó vagy a fogyasztó által megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy az utolsó termék átveszi.”;

Ha a fogyasztó elállási/felmondási jogával élni kíván, elállási/felmondási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni postán, telefaxon vagy elektronikus úton küldött levél útján az alábbi címre:

Postai cím: Gege Hungary Kft, 2800 Tatabánya, Galagonya utca 18.

Telefon/fax: 34/522-722                        Email: info@gege.hu                

Cégjegyzékszám: 11-09-014638            Adószám: 14548961-2-11

Ebből a célból felhasználhatja a mellékelt elállási/felmondási nyilatkozat-mintát is, melyet beérkezését követően a Szolgáltató azt e-mailben igazolja vissza.

A fogyasztó határidőben gyakorolja elállási/felmondási jogát, ha a fent megjelölt határidő lejárta előtt elküldi elállási/felmondási nyilatkozatát.

Az elállás/felmondás joghatásai

Ha az fogyasztó eláll ettől a szerződéstől, haladéktalanul, de legkésőbb az az Ügyfél elállási nyilatkozatának kézhezvételétől számított 14 napon belül a Szolgáltató visszatéríti a fogyasztó által teljesített valamennyi ellenszolgáltatást (kivéve azokat a többletköltségeket, amelyek amiatt merültek fel, hogy a fogyasztó a felkínált, legolcsóbb szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási módot választott.) A visszatérítés során a Szolgáltató az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmaz, kivéve, ha a fogyasztó más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja; e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag a fogyasztót semmilyen többletköltség nem terheli. A visszatérítést a Szolgáltató jogosult visszatartani, amíg vissza nem kapta a terméket, vagy a fogyasztó nem igazolta, hogy azt visszaküldte: a kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni.

Ha az fogyasztó a szerződés alapján terméket vett át, köteles a Szolgáltató számára a terméket indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb elállási nyilatkozatának közlésétől számított 14 napon belül visszaküldeni vagy átadni. A határidő betartottnak minősül, ha a 14 napos határidő letelte előtt elküldi a terméket.

A termék visszaküldésének közvetlen költségét a fogyasztó viseli.

Távollévők között kötött szerződés esetében, ha az Ügyfél nem ajánlja fel a termék visszaküldési költségének viselését, és a termék jellegéből adódóan postai küldeményként nem adható fel: a termék visszaküldésének közvetlen költségét a fogyasztó viseli. E költségek legmagasabb becsült összege 100.000 Ft.

Ha üzlethelyiségen kívül kötött szerződés esetében a terméket a szerződés megkötésekor a fogyasztó otthonába fuvarozták és a termék jellegéből adódóan postai küldeményként nem adható fel: A terméket a szolgáltató saját költségén maga fuvarozza vissza.

A szolgáltató csak hibátlan, sérülés, és használati nyomoktól mentes, hiánytalan tartozékokkal és csomagolással rendelkező terméket vesz vissza, melyről a fogyasztó az elállás közlésekor nyilatkozni köteles.

A fogyasztó kizárólag akkor vonható felelősségre a termékben bekövetkezett értékcsökkenésért, ha az a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használat miatt következett be.

A szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében, ha az fogyasztó kérte, hogy a felmondási határidőn belül kezdődjön meg a szolgáltatás teljesítése, felmondása esetén a fogyasztó köteles megtéríteni a Szolgáltató számára a szerződés megszűnésének időpontjáig arányosan teljesített szolgáltatásért járó összeget. Hasonlóképpen visszatéríti a Szolgáltató a fogyasztó által nyújtott ellenszolgáltatás azon részét, amely meghaladja a Szolgáltató által nyújtott szolgáltatás ellenértékét.

A fogyasztót megillető elállási és felmondási jog alóli kivételek

A fogyasztó nem gyakorolhatja az üzlethelyiségen kívül kötött és a távollévők között kötött szerződés esetén a fogyasztót indokolás nélküli megillető elállási, illetve szolgáltatás nyújtása esetén felmondási jogát:

-  a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a szolgáltatás egészének teljesítését követően, ha a Szolgáltató a teljesítést a fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg, és a fogyasztó tudomásul vette, hogy a szolgáltatás egészének teljesítését követően felmondási jogát elveszíti;

-  olyan termék vagy szolgáltatás tekintetében, amelynek ára, illetve díja a pénzpiac vállalkozás által nem befolyásolható, az az elállási határidő alatt is lehetséges ingadozásától függ;

-  olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet az Ügyfél utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen az Ügyfél személyére szabtak;

-  olyan termék tekintetében, amely jellegénél fogva az átadást követően elválaszthatatlanul vegyül más termékkel;

-  olyan vállalkozási szerződés esetében, amelynél a Szolgáltató az Ügyfél kifejezett kérésére keresi fel az Ügyfelet sürgős javítási vagy karbantartási munkálatok elvégzése céljából;

Elállási/Felmondási nyilatkozatminta  (a fogyasztó a szerződéstől való elállási/felmondási szándék esetén tölti ki és juttatja vissza)

Címzett: …………………………………………………………………………………………………………………………………

Alulírott/ak kijelentem/kijelentjük, hogy gyakorlom/gyakoroljuk elállási/felmondási jogomat/jogunkat az alábbi termék/ek adásvételére vagy a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés tekintetében:

Szerződéskötés időpontja /átvétel időpontja:     ………………………………………………………

A fogyasztó(k) neve:                                        ………………………………………………………

A fogyasztó(k) címe:                                        ………………………………………………………

A fogyasztó(k) aláírása:                                    ………………………………………………………

Kelt: ……………………………………………………….

 1. A kellékszavatosságról, a termékszavatosságról és a jótállásról szóló mintatájékoztató

Kellékszavatosság

(A kellékszavatosságról, a termékszavatosságról és a jótállásról szóló mintatájékoztató, 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 3. melléklete alapján)

Az igénybe vevő a Szolgáltató teljesítése esetén a vele szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint.

Az igénybe vevő - választása szerint-az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet:

Kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül azigénybe vevő által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a szolgáltató számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a Szolgáltató költségére az igénybe vevő is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy - végső esetben - a szerződéstől is elállhat.

Választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban az igénybe vevő viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a Szolgáltató adott okot.

 Az igénybe vevő köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni, de a szerződés teljesítésétől számított kétéves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait azigénybe vevő már nem érvényesítheti. Használt dolog esetén ez a határidő egy év.

Az igénybe vevő a Szolgáltatóval szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.

A teljesítéstől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha az igénybe vevő igazolja, hogy a terméket, illetve a szolgáltatást a Szolgáltató nyújtotta. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már az Ügyfél köteles bizonyítani, hogy az az igénybe vevő által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

Termékszavatosság

Ingó dolog (termék) hibája esetén az igénybe vevő - választása szerint – kellékszavatosság iránti jogát vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet.

Termékszavatossági igényként az igénybe vevő kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti.

A termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

Termékszavatossági igényét az igénybe vevő a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti.

Termékszavatossági igényét az igénybe vevő kizárólag az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén az igénybe vevőnek kell bizonyítania.

A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:

- a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy

- a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy

- a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.

A gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.

Az igénybe vevő ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet. Termékszavatossági igényének eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a gyártóval szemben érvényesítheti.

Jótállás

Hibás teljesítés esetén a külön mellékelt Garancialevél és Ptk. 6:181 § alapján a Szolgáltató jótállásra köteles.

A Szolgáltató jótállási kötelezettsége alól csak abban az esetben mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett.

Az igénybe vevő ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és jótállási igényt, illetve termékszavatossági és jótállási igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet, egyébként viszont a jótállásból fakadó jogok a kellék- és termékszavatosság pontban meghatározott jogosultságoktól függetlenül megilletik.

 1. Panaszkezelés

 

A Szolgáltató a szóbeli panaszt azonnal megvizsgálja, és szükség szerint orvosolja. Ha a panaszos a panasz kezelésével nem ért egyet, vagy a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, a Szolgáltató a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról haladéktalanul köteles jegyzőkönyvet felvenni, melynek másolati példányát személyesen közölt szóbeli panasz esetén helyben átadja a panaszosnak.

 

Telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz esetén a jegyzőkönyvet Szolgáltató legkésőbb az érdemi válasszal egyidejűleg megküldi, egyebekben pedig az írásbeli panaszra vonatkozó szabályok szerint köteles eljárni.

 

A telefonon vagy elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panaszt a Szolgáltató egyedi azonosítószámmal látja el, melyet a panaszossal közöl.

 

A panaszról felvett jegyzőkönyv tartalmazza a panaszos nevét, lakcímét, a panasz előterjesztésének helyét, idejét, módját, a panaszának részletes leírását, a panaszos által bemutatott iratok, dokumentumok és egyéb bizonyítékok jegyzékét, a Szolgáltató nyilatkozatát a panasszal kapcsolatos álláspontjáról (amennyiben a panasz azonnali kivizsgálása lehetséges), a jegyzőkönyvet felvevő személy és – telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz kivételével – a fogyasztó aláírását, a jegyzőkönyv felvételének helyét, idejét, telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz esetén a panasz egyedi azonosítószámát

 

Az írásbeli panaszt a Szolgáltató a beérkezését követően harminc napon belül köteles írásban, érdemben megválaszolni és intézkedni annak közlése iránt. Ennél rövidebb határidőt jogszabály, hosszabb határidőt törvény állapíthat meg. A panaszt elutasító álláspontját a Szolgáltató indokolni köteles.

 

A Szolgáltató a panaszról felvett jegyzőkönyvet és a válasz másolati példányát öt évig köteles megőrizni, és azt az ellenőrző hatóságoknak kérésükre bemutatni.

 

A panasz elutasítása esetén a Szolgáltató köteles a panaszost írásban tájékoztatni arról, hogy panaszával – annak jellege szerint – mely hatóság vagy a békéltető testület eljárását kezdeményezheti. Meg kell adni az illetékes hatóság, illetve a Szolgáltató székhelye szerinti békéltető testület levelezési címét.

 

Amennyiben a Szolgáltató elutasítja a panaszt, úgy szükséges a válaszban a jogorvoslat lehetőségéről tájékoztatni a panaszost.

 

Az írásbeliség követelményének levél, e-mail, távirat, távgépíró vagy telefax útján, továbbá bármely egyéb olyan eszközzel is eleget lehet tenni, amely a címzett számára lehetővé teszi a neki címzett adatoknak az adat céljának megfelelő ideig történő tartós tárolását, és a tárolt adatok változatlan formában és tartalommal történő megjelenítését.

 1. Biztonság és Adatvédelem

A jelen tájékoztatóban nevezett webáruházak és weblapok biztonsági foka megfelelő, használata nem jelent kockázatot, azonban az igénybe vevőnek javasolt a szükséges számítógépes biztonsági intézkedések megtétele: vírus és spyware védelmi szoftverek telepítése friss adatbázissal, az operációs rendszer biztonsági frissítései telepítése. A Weboldalon való vásárlás feltételezi az Ügyfél részéről az Internet technikai és műszaki korlátainak ismeretét és a technológiával együtt járó hibalehetőségek elfogadását.

A Szolgáltató nem felelős semmilyen kárért, amely a Weboldalra való csatlakozás miatt következett be. Az Ügyfélt terheli a számítógépe, illetve az azon található adatok védelmének kötelezettsége.

A Szolgáltató az Ügyfél által rendelkezésre bocsátott adatokat célhoz kötötten, kizárólag a megrendelés teljesítése és az esetlegesen létrejövő szerződés feltételeinek későbbi bizonyítása érdekében tárolja. A Szolgáltató az Ügyfél adatait harmadik félnek nem adja ki, kivéve, ha a szerződés teljesítésekor a harmadik fél a Szolgáltató alvállalkozójaként vagy közreműködőjeként jár el. A Szolgáltató az Ügyfél adatainak kezelésekor az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény mindenkor hatályos rendelkezései szerint jár el.

 1. Záró rendelkezések

 

Igénybe vevő tudomásul veszi, hogy nem tehet sem a Szolgáltatóra, sem annak termékeire, szolgáltatásaira, a képviseletében eljáró személyekre, szerződött partnereire becsületüket, méltóságukat, vagy üzleti érdekeiket sértő megjegyzést.

 

A jelen ÁSZF-ben felsorolt weblapok és annak teljes tartalma szerzői jogvédelem alá tartozik. A weboldalon megjelenített tartalom részét, vagy egészét – a szabad felhasználás körét kivéve – felhasználni, (átruházni; kinyomtatni; lementeni; hivatkozni; terjeszteni); kizárólag a Szolgáltató előzetes írásbeli engedélye alapján lehet. A tartalmak bármely részletének felhasználásával, a felhasználó elfogadja az általános szerződési feltételeket rendelkezéseit.

 

Igénybe vevő tudomásul veszi, hogy a Szolgáltatót ért fenti tiltott felhasználásból vagy jó hírneve, üzleti érdeke ellen felmerült jogsértés esetén – annak megállapítása esetén - a Szolgáltató 1.000.000 Ft, azaz egymillió forint összegű kötbérre jogosult és azzal egyidejűleg érvényesítheti kötbérigényét meghaladóan felmerült kárát is.

 

Szerződő felek megállapodnak, hogy vitás kérdéseiket elsődlegesen békés úton megegyezéssel kívánják orvosolni, amennyiben az nem lehetséges kikötik a magyar joghatóságot, és hatáskörtől függően a Tatabányai Járásbíróság, illetve a Tatabányai Törvényszék kizárólagos illetékességét.

 

A Szolgáltató bármikor jogosult jelen ÁSZF feltételeit egyoldalúan módosítani. A módosítást köteles az érintett weblapokon a módosítást megelőző legalább 15 nappal közzétenni. A módosítás a közzétételt követő leghamarabb 15. napon lép hatályba, ha arról az ÁSZF egyéb módon nem rendelkezik.

 

Az ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekben a vonatkozó jogszabályok rendelkezései az irányadók.

Hatályos: 2018.04.01-től.

 

 

 

Adatvédelmi tájékoztató

Adatkezelési Tájékoztató

 

 

Jelen Adatkezelési Tájékoztató a Gege Hungary Kft. adatkezelő által nyújtott információs társadalommal összefüggő szolgáltatásokat igénybe vevő természetes személyek adatainak az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) rendelkezéseinek megfelelő adatkezelésére vonatkozó szabályokat tartalmazza. Az adatkezelési tájékoztató a mellékelt Ászf rendelkezéseivel összhangban értelmezendő.

 

Adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adaton végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adat további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujjvagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése.

 

Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adat kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az adatfeldolgozóval végrehajtatja.

 

típusa:                         gazdasági társaság

neve:                           Gege Hungary Kft.

székhely:                    2800 Tatabánya, Galagonya utca 18.

nyilvántartó:               Tatabányai Törvényszék Cégbírósága

cégjegyzékszám:        11 09 014638

adószám:                    14548961211

web:                            www.gege.hu

e-mail:                         titkarsag@gege.hu

telefon:                       +36-20-5555266

Kapcsolattartó:                      Kuncze Rita

Kapcsolattartó telefonszáma: +36-20-5555266

Kapcsolattartó e-mail címe:  titkarsag@gege.hu

Az adatkezelés helye:             2800 Tatabánya, Galagonya utca 18. és az alábbi tárhely szervereken:

 

Domain név

Domain szerver / szolgáltató / Tárhely szerver szolgáltató / Tárhely szerver helye

 

gegewebshop.hu

UNAS Online Kft.

UNAS Online Kft.

9400 Sopron,

Major köz 2. I/15

 

Adatkezelés nyilvántartási száma:    NAIH-91357/2015 (webáruház üzemeltetése)

                                                           NAIH-91719/2015 (hírlevél küldése)

 

 

 

 

 

Az adatkezelőre vonatkozó jogszabály által előírt bevallási, nyilvántartási, adatszolgáltatási és egyéb munkáltatói kötelezettségek teljesítése adatkezeléshez

munkáltató: Gege Hungary Kft.ADATKEZELŐ NEVE:

Gege Hungary Kft.

SZÉKHELYE:

2800 Tatabánya, Galagonya utca 18.

KÉPVISELŐJE:

Szabó Gábor ügyvezető

TELEFON/ TELEFAX:

+36 20 5555 266

HONLAP

www.gege.hu

E-MAIL:

info@gege.hu(1) A kezelhető személyes adatok köre: Az adatkezelési szabályzat  III.2. (1). pontban megjelölt adatcsoport, illetve az Adatkezelő az  Art. 50.§ alapján az alábbi személyes adatait kezelheti a természetes személynek:

 • nevet, előző nevet és a titulust is, 
 • nemét, 
 • állampolgárságát,  
 • személy adóazonosító jelét, 
 • társadalombiztosítási azonosító jelét 
 • a biztosításban töltött idő tartamát, 
 • az alkalmazás minőségének, jogcímének kódját, 
 • nyugdíjas státuszát, 
 • a gyermekgondozási díj vagy a gyermekgondozást segítő ellátás folyósítása melletti munkavégzésének tényét, illetve azt, hogy korhatár előtti ellátásban, szolgálati járandóságban, táncművészeti életjáradékban vagy átmeneti bányászjáradékban részesül-e, továbbá az arányos szolgálati idő számításának szükségességéről

 

az Szja tv. 29/A. § és 29/B. § szerinti kedvezmény érvényesítéséhez szükséges következő adatokat:

 • a magzat kivételével minden eltartott (kedvezményezett eltartott) nevét, adóazonosító jelét,
 • az arra vonatkozó adatot, hogy e személyek - ideértve a magzatot is - a tárgyhónapban eltartottnak, kedvezményezett eltartottnak, illetve felváltva gondozott gyermeknek minősülnek-e,
 • a családi kedvezmény közös érvényesítése esetén a másik fél adóazonosító jelét,

 

az Szja. tv. 29/C. § szerinti kedvezmény érvényesítéséhez szükséges következő adatokat:

 • a házastárs nevét, adóazonosító jelét,
 • a kedvezmény igénybe vételének módjára (egyedül, megosztással) vonatkozó döntést

 

(2) A személyes adatok kezelésének célja: törvényben előírt adó és járulékkötelezettségek teljesítése (adó-, adóelőleg, járulékok megállapítása, bérszámfejtés, társadalombiztosítási, nyugdíj ügyintézés céljából, a törvény által előírt kötelező és statisztikai adatszolgáltatások, munkaviszonyra vonatkozó egyéb hatósági adatszolgáltatások és nyilvántartások vezetése, gyermek utáni pótszabadság megállapítása, gyermek születésekor járó pótszabadság megállapítása, családi adókedvezményre való jogosultság, gyermekápolási táppénz nyilvántartása, gyermek születésével összefüggő juttatások megállapítása és bejelentések, az információbiztonság érdekében a szabályzatokban előírt nyomtatványok használata, a számviteli és adózási jogszabályoknak való megfelelés érdekében a jogszabályokban illetve az erről szóló szabályzatban előírt elszámoláshoz kapcsolódó formanyomtatványok alkalmazása, stb.

 

(3) Az érintettek köre: munkavállalók

 

(4) Az adatok forrása: érintettek adatszolgáltatása

 

(5) Az adatkezelés jogalapja: jogszabályi kötelezettség teljesítése 

 

(6) A személyes adatok megismerésére jogosult: a munkáltató vezetője

 

(7) A személyes adatok tárolásának időtartama: 

 

a foglalkoztatásra irányuló jogviszony megszűnéséig, igényérvényesítés jogalapon pedig az azt követő 5. év végéig, illetve jogszabályi kötelezettség alapján az alább megjelölt ideig:

 • Az Art. iratok őrzésére vonatkozó szabályainak figyelembevételével az adó megállapításához való jog elévüléséig.

Alapbizonylatok esetében az adó megállapításához való jog elévüléséig, a halasztott adó esetén a halasztott adó esedékessége naptári évének utolsó napjától számított 5 évig, az alábbiak szerint:

Az adó megállapításához való jog annak a naptári évnek az utolsó napjától számított 5 év elteltével évül el, amelyben az adóról bevallást, bejelentést kellett volna tenni, illetve bevallás, bejelentés hiányában az adót meg kellett volna fizetni. A költségvetési támogatás igényléséhez, a túlfizetés visszaigényléséhez való jog - ha törvény másként nem rendelkezik - annak a naptári évnek az utolsó napjától számított 5 év elteltével évül el, amelyben az annak igényléséhez való jog megnyílt. Az elévülés hat hónappal meghosszabbodik, ha az adóbevallás késedelmes benyújtásakor, illetve a költségvetési támogatás igénylésekor az adómegállapításhoz, illetve a költségvetési támogatás igényléséhez való jog elévüléséig kevesebb mint hat hónap van hátra.

 • Könyvviteli elszámolást közvetlenül és közvetetten alátámasztó számviteli bizonylatok (főkönyvi kartonok, részletező nyilvántartások stb.) esetében legalább 8 évig.
 • Az üzleti évről készült beszámoló és az azt alátámasztó főkönyvi kivonat, leltár, értékelés esetében a 10 évig.
 • A társadalombiztosítási és nyugdíjigények érvényesítéséhez szükséges munkavállalói személyes adatokat 50 évig.

 

(8) Az adatok fizikai vagy elektronikus tárolási helye, módja: számítógépen és papír alapon az Adatkezelő 2800 Galagonya utca 18. szám alatt található székhelyén lévő irattárában és szerverén.

 

(9) A személyes adatok az Adatkezelő könyvelését végző könyvelő (Szalai-Czettish Renáta, 2800 TB Bódishegyi út 4.), mint Adatfeldolgozó részére kerülhetnek továbbításra.

 

(10) A foglalkoztatottak személyes adatainak kezeléséről és személyhez fűződő jogairól szóló további részletes tájékoztatót az adatkezelő adatkezelési szabályzatának 7. számú melléklete tartalmazza.TÁJÉKOZTATÁS AZ ÉRINTETT JOGAIRÓL:

 

Önnek, mint érintett személynek joga van kérelmezni az adatkezelőtől az Önre vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen, valamint a joga van az adathordozhatósághoz. 

 

Joga van a hozzájárulása bármely időpontban történő visszavonásához, amely nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét.

 

Joga van a felügyeleti hatósághoz panaszt benyújtani:

 

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5.

Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c 

Telefon: +36 (1) 391-1400 

Fax: +36 (1) 391-1410 

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

 

További információkat tartalmazó Adatkezelési Tájékoztató (Szabályzat) az Adatkezelő honlapján és székhelyén érhető el.Az adatkezelés célja

 

Személyes adat kizárólag meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében kezelhető. Az adatkezelésnek minden szakaszában meg kell felelnie azadatkezelés céljának, az adatok felvételének és kezelésének tisztességesnek éstörvényesnek kell lennie.

 

Az adatkezelés célja webáruház üzemeltetése, ezen túl a www.gegewebshop.hu, www.teraszok.hu,  és a www.webshop-teraszok.hu oldalon kezdeményezett regisztráció esetén hírlevél küldése céljából is történik adatkezelés.

 

Az adatkezelő az adatok kezelését a szolgáltatása hatékonyságának növelése céljából is kezeli, melyhez az igénybe vevők a tájékoztatás elfogadásával hozzájárulásukat adják.

 

Az adatkezelő weblapot üzemeltet, melyhez a regisztrált igénybe vevők, valamint a regisztráció nélküli megrendelők által önkéntesen megadott adatokkal azonosítja a vevőket, valamint teljesíti a megrendeléseket, illetve a nevezett oldalakon feliratkozók részére küldhet hírlevelet.

 

Az adatkezelés jogalapja

 

Az adatkezelés jogalapja Infotv. 5. § (1) a) és (2) a) bekezdése alapján az érintett hozzájárulása. A 16. életévét betöltött kiskorú érintett hozzájárulását tartalmazó jognyilatkozatának érvényességéhez törvényes képviselőjének beleegyezése vagy utólagos jóváhagyása nem szükséges.

 

Az adatkezelő a felvett adatokat törvény eltérő rendelkezésének hiányában a rá vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése céljából, vagy az adatkezelő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítése céljából, ha ezen érdek érvényesítése a személyes adatok védelméhez fűződő jog korlátozásával arányban áll, további külön hozzájárulás nélkül, valamint az érintett hozzájárulásának visszavonását követően is kezelheti.

 

Az érintett a fenti weboldalon magadott adatainak közlésével, a regisztráció megkezdésével hozzájárulását adja adatainak kezeléséhez.

 

 

 1. Az adatfeldolgozás

 

Az adatfeldolgozást az adatkezelő végzi. Adatfeldolgozás az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve hogy a technikai feladatot az adatokon végzik.

 

Az adatfeldolgozás információs rendszerrel történik.

 

 

Az adatkezelő által kezelt személyes adatok

 

Személyes adatnak minősül az érintettel kapcsolatba hozható adat – különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret –, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés.

 

A faji eredetre, a nemzetiséghez tartozásra, a politikai véleményre vagy pártállásra, a vallásos vagy más világnézeti meggyőződésre, az érdek-képviseleti szervezeti tagságra, a szexuális életre, kóros szenvedélyre vonatkozó személyes adatot, valamint bűnügyi személyes adatot, továbbá különlegesnek minősülő személyes adatot kezel az adatkezelő nem kezel.

 

Az érintettekre vonatkozó adatok:

 

Alapadatok:

név, e-mail cím, telefonszám, lakóhely, használt nyelv,

 

Érdeklődés:

a Szolgáltató mely weboldalát látogatta meg, hírlevél igénye

 

 

Az adatkezelés időtartama

 

A szolgáltató a szerződés létrehozása, tartalmának meghatározása, módosítása, teljesítésének figyelemmel kísérése, a díjak számlázása, valamint az azzal kapcsolatos követelések érvényesítése céljából az igénybe vevő azonosításához szükséges természetes személyazonosító adatokat és lakcímet a fenti cél eléréséig kezelheti.

 

A hatékonyság növelése érdekében, illetve a meghatározott esetekben hírlevélküldés céljából végzett adatkezelés az érintett regisztrációjának fenntartásáig egyéb esetben 5 évi tart.

 

Ha az adatkezelési cél megszűnt, vagy az igénybe vevő így rendelkezik az adattörlést haladéktalanul el kell végezni.

 

Az adatok kezelésének időtartama a regisztráció fenntartásáig, regisztráció hiányában az adatkezelés megkezdésétől számytott 5 év.

 

Az adatok forrása kizárólag az érintett személyek adatszolgáltatása.

 

 

Adattovábbítás

 

Adattovábbításnak minősül az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele. Harmadik személynek a személyes adatok kezelése során adatkezelőnek, adatfeldolgozónak vagy érintettnek nem minősülő személyek tekinthetők.

 

Az adatkezelő kizárólag olyan adatokat továbbíthat, melyeket az érintettekre vonatkozó adatok szakaszban megjelölt.

 

Az érintettek továbbított adatainak köre:

Alapadatok:

név, e-mail cím, telefonszám, lakóhely, használt nyelv,

 

Érdeklődés:

a Szolgáltató mely weboldalát látogatta meg

Az adattovábbítás címzettjei az adatkezelő, mint szolgáltató szerződött partnerei, azaz a beszállítók és a megrendeléseket teljesítő vállalkozók.

 

Az érintett a jelen tájékoztatóban felsorolt weboldalakon történt regisztrációjával hozzájárulását adja adatainak az adatkezelővel szerződött partnerek számára történő továbbításához. Az adatok továbbítása csak az érintett regisztrációjának és/vagy megrendelésének aktív állapota esetén valósul meg, melyet az érintett korlátozásmentesen jogosult megváltoztatni, azzal hogy a Szolgáltató a lehető legrövidebb időn belül, de legfeljebb 48 órán belül köteles az állapotváltozást az adatbázisban beállítani.

 

Az adattovábbítás jogalapja az érintett hozzájárulása.

 

 

Az érintettek köre

 

Az érintettek az adatkezelő jelen tájékoztatóban felsorolt weboldalain regisztrált vagy a weboldalakon letölthető formanyomtatványt kitöltő és elküldő megrendelők. Érintett bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy – közvetlenül vagy közvetve – azonosítható természetes személy.

 

Cookie-k kezelése

 

A jelen tájékoztatóban felsorolt oldalak látogatóiról anonim módon felmérések történnek, ennek érdekében az érintett számítógépén ún. sütik (cookie) kerülhetnek elhelyezésre. A cookie-k elhelyezése kizárólag a felhasználó hozzájárulása alapján történhet, melyek bármikor a böngésző program menüjében, a böngészési előzmények törlésével a felhasználó által eltávolíthatók.


Felhasználói statisztikák és információk a Google Analytics program segítségével kerülnek tárolásra, amely az adatkezelő részére forgalomfigyelést biztosítanak, melynek célja a weboldalra érkező látogatók viselkedésének elemzése, többek közt látogatási szám és időszak, eszközhasználat, forgalmi forrás, céloldalak tekintetében.Adatbiztonság

 

Az adatkezelő köteles az adatkezelési műveleteket úgy megtervezni és végrehajtani, hogy az e törvény és az adatkezelésre vonatkozó más szabályok alkalmazása során biztosítsa az érintettek magánszférájának védelmét.

 

Az adatkezelő, illetve tevékenységi körében az adatfeldolgozó köteles gondoskodni az adatok biztonságáról, köteles továbbá megtenni azokat a technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítani azokat az eljárási szabályokat, amelyek e törvény, valamint az egyéb adat- és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükségesek.

 

Az adatokat megfelelő intézkedésekkel védeni kell különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.

 

A különböző nyilvántartásokban elektronikusan kezelt adatállományok védelme érdekében megfelelő technikai megoldással biztosítani kell, hogy a nyilvántartásokban tárolt adatok - kivéve ha azt törvény lehetővé teszi - közvetlenül ne legyenek összekapcsolhatók és az érintetthez rendelhetők.

 

A személyes adatok automatizált feldolgozása során az adatkezelő és az adatfeldolgozó további intézkedésekkel biztosítja a jogosulatlan adatbevitel megakadályozását, az automatikus adatfeldolgozó rendszerek jogosulatlan személyek általi, adatátviteli berendezés segítségével történő használatának megakadályozását, annak ellenőrizhetőségét és megállapíthatóságát, hogy a személyes adatokat adatátviteli berendezés alkalmazásával mely szerveknek továbbították vagy továbbíthatják, annak ellenőrizhetőségét és megállapíthatóságát, hogy mely személyes adatokat, mikor és ki vitte be az automatikus adatfeldolgozó rendszerekbe, a telepített rendszerek üzemzavar esetén történő helyreállíthatóságát és azt, hogy az automatizált feldolgozás során fellépő hibákról jelentés készüljön.

 

Az adatkezelőnek és az adatfeldolgozónak az adatok biztonságát szolgáló intézkedések meghatározásakor és alkalmazásakor tekintettel kell lenni a technika mindenkori fejlettségére. Több lehetséges adatkezelési megoldás közül azt kell választani, amely a személyes adatok magasabb szintű védelmét biztosítja, kivéve, ha az aránytalan nehézséget jelentene az adatkezelőnek.

Tájékoztatás

 

Az érintett kérelmezheti az adatkezelőnél tájékoztatását személyes adatai kezeléséről, személyes adatainak helyesbítését, valamint személyes adatainak - a kötelező adatkezelés kivételével - törlését vagy zárolását.

 

Az érintett kérelmére az adatkezelő tájékoztatást ad az érintett általa kezelt, illetve az általa vagy rendelkezése szerint megbízott adatfeldolgozó által feldolgozott adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, az adatvédelmi incidens körülményeiről, hatásairól és az elhárítására megtett intézkedésekről, továbbá - az érintett személyes adatainak továbbítása esetén - az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről.

 

Az adatkezelő az adatvédelmi incidenssel kapcsolatos intézkedések ellenőrzése, valamint az érintett tájékoztatása céljából nyilvántartást vezet, amely tartalmazza az érintett személyes adatok körét, az adatvédelmi incidenssel érintettek körét és számát, az adatvédelmi incidens időpontját, körülményeit, hatásait és az elhárítására megtett intézkedéseket, valamint az adatkezelést előíró jogszabályban meghatározott egyéb adatokat.

 

Az adatkezelő az adattovábbítás jogszerűségének ellenőrzése, valamint az érintett tájékoztatása céljából adattovábbítási nyilvántartást vezet, amely tartalmazza az általa kezelt személyes adatok továbbításának időpontját, az adattovábbítás jogalapját és címzettjét, a továbbított személyes adatok körének meghatározását, valamint az adatkezelést előíró jogszabályban meghatározott egyéb adatokat.

 

Az adatkezelő köteles a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 25 napon belül, közérthető formában, az érintett erre irányuló kérelmére írásban megadni a tájékoztatást. A tájékoztatás ingyenes, ha a tájékoztatást kérő a folyó évben azonos adatkörre vonatkozóan tájékoztatási kérelmet az adatkezelőhöz még nem nyújtott be. Egyéb esetekben költségtérítés állapítható meg. A már megfizetett költségtérítést vissza kell téríteni, ha az adatokat jogellenesen kezelték, vagy a tájékoztatás kérése helyesbítéshez vezetett.

 

 

Adatok módosítása, törlése

 

Ha a személyes adat a valóságnak nem felel meg, és a valóságnak megfelelő személyes adat az adatkezelő rendelkezésére áll, a személyes adatot az adatkezelő helyesbíti.

 

A személyes adatot törölni kell, ha kezelése jogellenes, vagy az érintett annak törlését kéri, amennyiben az hiányos vagy téves - és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható -, feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki, az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt, illetve azt a bíróság vagy a Hatóság elrendelte.

 

Az érintett a személyes adatainak törlést bármikor kérheti, azzal hogy a Szolgáltató a lehető legrövidebb időn belül, de legfeljebb 48 órán belül köteles a törlésnek eleget tenni.

 

Törlés helyett az adatkezelő zárolja a személyes adatot, ha az érintett ezt kéri, vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené az érintett jogos érdekeit. Az így zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta.

Az adatkezelő megjelöli az általa kezelt személyes adatot, ha az érintett vitatja annak helyességét vagy pontosságát, de a vitatott személyes adat helytelensége vagy pontatlansága nem állapítható meg egyértelműen.

 

A helyesbítésről, a zárolásról, a megjelölésről és a törlésről az érintettet, továbbá mindazokat értesíteni kell, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbították. Az értesítés mellőzhető, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel az érintett jogos érdekét nem sérti.

 

Ha az adatkezelő az érintett helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmét nem teljesíti, a kérelem kézhezvételét követő 25 napon belül írásban vagy az érintett hozzájárulásával elektronikus úton közli a helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokait. A helyesbítés, törlés vagy zárolás iránti kérelem elutasítása esetén az adatkezelő tájékoztatja az érintettet a bírósági jogorvoslat, továbbá a Hatósághoz fordulás lehetőségéről.

 

 

Az előzetes tájékoztatásának követelménye

 

Az érintettel az adatkezelés megkezdése előtt közölni kell, hogy az adatkezelés hozzájáruláson alapul vagy kötelező. Az érintettet az adatkezelés megkezdése előtt egyértelműen és részletesen tájékoztatni kell az adatai kezelésével kapcsolatos minden tényről, így különösen az adatkezelés céljáról és jogalapjáról, az adatkezelésre és az adatfeldolgozásra jogosult személyéről, az adatkezelés időtartamáról, arról, ha az érintett személyes adatait az adatkezelő milyen jogalapon kezeli, illetve arról, hogy kik ismerhetik meg az adatokat. A tájékoztatásnak ki kell terjednie az érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogaira és jogorvoslati lehetőségeire is.

 

Ha az érintettek személyes tájékoztatása lehetetlen vagy aránytalan költséggel járna, a tájékoztatás megtörténhet az adatgyűjtés ténye, az érintettek köre, az adatgyűjtés célja, az adatkezelés időtartama, az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye, az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak és jogorvoslati lehetőségeinek ismertetése, valamint, az adatkezelés nyilvántartási száma információk nyilvánosságra hozatalával is.

 

 

Tiltakozás személyes adat kezelése ellen

 

Az érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, ha a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy az adatkezelő, adatátvevő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve kötelező adatkezelés esetén, továbbá ha a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik, valamint  törvényben meghatározott egyéb esetekben.

 

Az adatkezelő a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 napon belül megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja.

 

Ha az adatkezelő az érintett tiltakozásának megalapozottságát megállapítja, az adatkezelést - beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is - megszünteti, és az adatokat zárolja, valamint a tiltakozásról, továbbá az annak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében.

 

Ha az érintett az adatkezelőnek a döntésével nem ért egyet, illetve ha az adatkezelő a határidőt elmulasztja, az érintett - a döntés közlésétől, illetve a határidő utolsó napjától számított 30 napon belül bírósághoz fordulhat.

 

Az érintett panaszával fordulhat közvetlenül Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz is

posta cím:       1530  Budapest, Pf.: 5.

cím:                1125  Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c

Telefon:          +36 (1) 391-1400

Fax:                +36 (1) 391-1410

E-mail:           ugyfelszolgalat@naih.hu

URL                http://naih.hu

 

Hatályos:  2018.04.01-től visszavonásig